top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

- De Fotografe: Chelsea van de Wynckel – Chelsea vdW Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer

- Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Chelsea van de Wynckel (hierna genoemd ’de fotograaf’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)

Artikel 2: Inroepbaarheid factuurvoorwaarden

- Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de wederpartij.

Artikel 3: Prijs, offertes en annulering van opdrachten

- Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die in de offerte worden bekendgemaakt. De prijs is berekend op basis van de prijzen en lonen op datum van de bestelling.

-  Ingeval van annulering van de opdracht door de wederpartij, heeft de fotograaf – behalve in geval van overmacht – recht op een forfaitaire schadevergoeding, en dit bovenop de vergoeding van de reeds gemaakte kosten, als volgt: bij annulering tot 24 uur voordien: 100% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 4: Onkosten

- Alle reiskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Zij worden rechtstreeks door de fotograaf aan de wederpartij gefactureerd.

Artikel 5: Betaling

- De facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar (op het adres van de fotografe), behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.

-  Elkeen die aan de fotograaf een opdracht heeft toevertrouwd met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 6: Leveringstermijn

- De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan een derde.

-  Indien geen leveringstermijn tussen partijen is overeengekomen, verbindt de fotograaf er zich toe om te

leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.

Artikel 7: Kwaliteit van het werk

- De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

- De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis en kunnen geenszins als een resultaatsverbintenis gekwalificeerd worden.

Artikel 8: Het auteursrecht en reproductierecht

- Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, behoudt de fotograaf het auteursrecht op zijn werken. 

- De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op sociale media en daartoe bestemde lage resolutie bestand met logo. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de digitale bestanden met logo op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de fotografe. Het logo van de fotografe mag bij de digitale bestanden niet verwijderd of afgesneden worden. Aangekochte digitale bestanden met watermerk “Chelsea vdW Fotografie” dienen uitsluitend voor print, en mogen onder geen enkele omstandigheid op een andere manier gebruikt worden. Tevens mag het watermerk “Chelsea vdW Fotografie” niet bewerkt, verplaatst, nog uitgesneden worden. De  opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

- Foto’s die – mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating – voor professionele, commerciële of non-profit  doeleinden gebruikt of gereproduceerd worden in een toegelaten vorm moeten steeds volgende copyright formule vermelden: “©Chelsea vdW Fotografie”.

- Het is niet toegestaan om de gemaakte foto’s te publiceren in print en/of online, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de fotograaf.

- Het is ten stelligste verboden om foto’s op te sturen naar een fotowedstrijd zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Artikel 9: Portretrecht

- De wederpartij geeft de fotograaf het recht om de gemaakte foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden, evenals voor tentoonstellingen, fotowedstrijden en publicaties in print en op het internet. De wederpartij ontvangt hiervoor geen vergoeding/restitutie.

- Indien de wederpartij uitdrukkelijk NIET wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor de doeleinden zoals

hiervoor omschreven, dient de wederpartij dit vooraf aan de fotosessie schriftelijk mee te delen aan de fotograaf.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

- Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.  Alle schade die de bestelling tijdens het transport zou oplopen, valt buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf.

Artikel 11. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- Het Belgisch recht is van toepassing.

- Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

bottom of page